روش های پرداخت به دو صورت هم از طریق درگاه پرداخت اینترنتی و هم از طریق شماره حساب امکان پذیر پی باشد.