سفارش شما اگر قبل از ساعت ۱۳:۳۰ ثبت شود همان روز ارسال خواهد شد اما اگر بعد از این ساعت ارسال شود سفارش شما پس از یک روز ارسال خواهد شد.